for Android and PC devices

CLICK ON THE WORD TO HEAR THE AUDIO FILE.


Buddhist Monks Chanting OM*

========================

Amida Buddha

Amitabha

Asanga

Ashoka

Avalokiteshvara

Bardo Thodol

Bhikshu

Bhikshuni

Bodhgaya

Bodhidharma

Bodhisattva

Buddha

Buddhacarita

Darshana

Dharma

Duhkha

Guan-yin

Kushinagara

Madhyamaka

Mahaprajapati

Mahayana

Maitreya

Mandala

Manjushri

Nagarjuna

Nirvana

Padmasambhava

Prajnaparamita

Pratitya-samutpada

Sarnath

Shakyamuni

Shotoku

Shramana

Shunyata

Stupa

Tara

Theravada

Tripitaka

Uposatha

Vajrayana

Vesak

Xuanzang

Yogacara

=========

*Buddhist monks chanting:

https://archive.org/details/buddhamantra/Gyuto+monks+singing+(Yamantaka+ puja).mp3#

See the Internet Archive site for hundreds of audio files of religious music and chanting.


Buddhism